Algemene voorwaarden Nederma BV


Gevestigd op de Hogelandseweg 77, 6545 AB Nijmegen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 10024788

 
Artikel 1 - ​Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “de voorwaarden”, zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en opvolging daarvan door de Besloten vennootschap Nederma BV, gevestigd op de Hogelandseweg 77 te Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10024788, hierna te noemen: “Nederma”, en een koper, hierna te noemen “de koper”, waarop Nederma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de koper of van derden binden Nederma niet, tenzij deze door Nederma schriftelijk zijn aanvaard. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze door Nederma schriftelijk zijn aanvaard. Bij tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van Nederma boven die van de koper. Afwijkend gedrag of gebruik in het verleden kunnen nooit leiden tot het buiten werking stellen van (bepalingen uit) deze voorwaarden.
3. De koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Nederma gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
4. Zijn één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden vernietigd en of onverbindend, dan laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 ​- Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Nederma zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Nederma kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een aanbieding vervalt automatisch indien de zaak waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. De aangeboden zaken en/of diensten van Nederma worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid dat vereist. Indien door Nederma een model, monster, voorbeeld, afbeelding, tekening of maat- en gewichtsopgave wordt getoond of verstrekt, wordt dit geacht slechts te zijn gedaan bij wijze van indicatie. Kleur- en samenstelling of uitvoeringsdetails van te leveren zaken kunnen van het getoonde of verstrekte afwijken, tenzij uitdrukkelijk is afgesproken dat conform de getoonde of verstrekte specificatie zal worden geleverd.  
4. Alle in de aanbieding genoemde prijzen, zijn exclusief omzetbelasting, emballagekosten, vervoers- of bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de in die aanbieding opgenomen deelprijs.
5. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en tarieven. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – zelfs als gevolg van voorzienbare factoren – is Nederma gerechtigd de aangeboden prijs of het tarief dienovereenkomstig te verhogen.
6. De aanbieding geldt slechts voor de koop waarvoor de aanbieding is gedaan en geldt niet automatisch voor eventuele toekomstige (gelijksoortige) overeenkomsten tot koop, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Artikel 3 ​- Totstandkoming, termijn, uitvoering, wijziging overeenkomst en - prijs
1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de koper met uitdrukkelijke vermelding dat de koper akkoord gaat met deze voorwaarden, hierna te noemen: “de overeenkomst”. Wijzigingen van de overeenkomst zijn voor Nederma pas bindend indien en zodra Nederma deze schriftelijk heeft aanvaard.
2. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of is voor de  voltooiing van bepaalde werkzaamheden/diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan zijn dit nooit fatale termijnen en treedt verzuim pas in na een deugdelijke ingebrekestelling, tenzij nakoming niet meer mogelijk is.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde (juiste) gegevens, instructies en/of materialen niet tijdig door de koper aan Nederma zijn verstrekt, heeft Nederma het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende schade en kosten bij de koper in rekening te brengen.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst aan te passen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing overgaan. De noodzakelijke aanpassing kan gevolgen hebben voor prijs en termijn. Vinden partijen in dit kader geen overeenstemming, dan heeft Nederma recht op vergoeding van de al de geleverde en/of bestelde zaken en verrichte werkzaamheden.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen en onverminderd het bepaalde in het vorige lid, kan Nederma een al dan niet noodzakelijke aanpassing van de overeenkomst weigeren, indien dit in redelijkheid niet van Nederma verlangd kan worden.
6. Indien Nederma bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs of tarief overeenkomt, dan is Nederma onder de navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs of het tarief, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
- 1) indien de prijsverhoging het gevolg is van een aanpassing van de overeenkomst als in dit artikel bedoeld en/of als gevolg van meerwerk. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen op verzoek van de koper door Nederma voor of tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden als extra werk wordt uitgevoerd;  
- 2) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Nederma rustende verplichting ingevolge de wet en of daaruit voortvloeiende regels.
Indien er andere (valide) redenen zijn om de prijs te wijzigen dan hiervoor bedoeld, heeft Nederma het recht dit te doen. Hij dient de koper hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en de koper heeft in dat geval het recht de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden indien het gaat om een verhoging van 20% of meer.​

Artikel 4 ​- Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Nederma is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:
- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (toerekenbare tekortkoming);
- na het sluiten van de overeenkomst Nederma ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen;
- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van Nederma kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Nederma bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nederma kan worden gevergd.
3. De mogelijkheid van (buitengerechtelijke) ontbinding geldt eveneens in geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
4. Indien de overeenkomst (buitengerechtelijk) wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nederma op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Nederma de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Indien Nederma op één van de gronden als in dit artikel bedoeld tot opschorting of (buitengerechtelijke) ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de opschorting of de (buitengerechtelijke) ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is Nederma gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7. Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert zonder dat dit aan Nederma kan worden toegerekend, dan zal de overeengekomen prijs integraal aan de koper in rekening worden gebracht. Mocht een uurtarief zijn overeengekomen, dan zal Nederma een redelijke schatting van het eindbedrag maken.  
Artikel 5​ - Overmacht
1. Nederma is niet gehouden tot verdere uitvoering van de overeenkomst wanneer dat niet mogelijk is als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nederma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nederma niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Nederma heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Nederma al had moeten nakomen.
3. Indien sprake is van tijdelijke overmacht kan Nederma gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden of indien sprake is van blijvende overmacht, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk en buitengerechtelijk) te ontbinden. In beide gevallen geldt dat dit geschiedt zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de koper ter zake van het reeds door Nederma uitgevoerde deel van de overeenkomst. Dit laatste geldt alleen als aan het uitgevoerde deel van de overeenkomst zelfstandige waarde kan worden toegekend.

Artikel 6 - ​Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden door middel van automatische incasso, contant bij afname of, indien op rekening, binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig recht op aftrek, korting of verrekening, op een door Nederma aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Nederma aangegeven.
2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een (deel)factuur, dan is de koper van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. De koper is alsdan de wettelijke rente voor handelstransacties per maand verschuldigd vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt als volledige maand beschouwd.
4. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, onverminderd de aan Nederma toekomende overige rechten, zoals die op schadevergoeding en nakoming. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk op dit moment gebruikelijk is. Indien Nederma echter hogere redelijke kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking, inclusief de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
Artikel 7 ​- Aflevering, recht van retentie en eigendomsvoorbehoud
1. Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de koper. Aflevering geschiedt vanaf magazijn van Nederma, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Nederma heeft het recht van retentie, dat wil zeggen het recht om af te leveren zaken onder zich te houden voor zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de Nederma, totdat alle vorderingen die Nederma op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval die vorderingen genoemd in 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
4. Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de Nederma mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
5. De koper is verplicht de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Nederma te bewaren.
6. Nederma is gerechtigd de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting en/of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal Nederma te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Nederma.
7. Voornoemde onder 1 tot en met 6 opgenomen bepalingen laten de overige aan Nederma toekomende rechten onverlet.
 
Artikel 8 ​- Garanties, onderzoek en reclames
1. Garantie wordt op verzoek van de koper schriftelijk gegeven waarbij de garantietermijn, gerekend vanaf de aflevering, wordt vastgesteld door Nederma vast gestelde houdbaarheidsdatum. De garantietermijn zal nooit langer zijn dan één jaar.
2. Nederma staat niet in voor door hem geleverde zaken indien de koper uitdrukkelijk en tegen het advies van Nederma in bepaalt welke materialen dwingend moeten worden toegepast.
3. Alle garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel, dit ter vrije keuze van Nederma, van wat door de koper terecht als ondeugdelijk wordt aangetoond.
4. Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, waaronder betalingsverplichting, die uit de met Nederma gesloten overeenkomst voortvloeit, is Nederma tot geen enkele garantie gehouden.  
5. Indien de door Nederma verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd/geleverd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent/leverancier van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Nederma, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, verkeerd gebruik door of namens de koper, transportschade of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Buiten de garantie vallen gebreken die het gevolg zijn van gebreken die niet het gevolg zijn van het door of namens Nederma verrichte werk.
7. De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 kalenderdagen na ontdekking of nadat het redelijkerwijs had kunnen zijn ontdekt schriftelijk aan Nederma te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Nederma in staat is adequaat te reageren. De koper dient Nederma in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8. Retourzendingen worden alleen in ontvangst genomen indien voorafgaand door Nederma voor retournering toestemming is gegeven. Verzending dient – voldoende gefrankeerd – te geschieden aan het adres van Nederma. De kosten voor verzending zullen door Nederma worden vergoed indien de klacht of het gebrek terecht is.
9. Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
10. Na vervanging of herstel in de zin van dit artikel wordt de garantietermijn niet vernieuwd of verlengd.

Artikel 9​ - Aansprakelijkheid
1. Indien Nederma, anders dan het bepaalde in artikel 8, aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Nederma aansprakelijk mocht zijn voor schade aan geleverde zaken, ontstaan of bestaand uit een gebrek in of aan de zaak, dan is de aansprakelijkheid van Nederma beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Indien Nederma aansprakelijk mocht zijn voor schade aan personen en zaken (productaansprakelijkheid), veroorzaakt door een gebrek in of aan de zaak, dan is de aansprakelijkheid van Nederma beperkt tot het verzekerde bedrag van de verzekeraar en voor het geval de verzekeraar – anders dan wegens opzet of grove schuld – niet tot uitkering overgaat tot een maximum van € 10.000 per schadegeval.
4. Nederma is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nederma aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nederma toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
6. Nederma is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
7.​De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nederma en/of door Nederma ingeschakelde derden.

Artikel 10​ - Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze zaken (in)direct in de macht van de koper worden gebracht.

Artikel 11 - ​Intellectuele eigendom
1. Nederma behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de intellectuele wet- en regelgeving.
2. Nederma behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.
3. De door Nederma aan de koper verstrekte producten en documenten (ontwerpen, tekeningen, logo’s e.d.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper en mogen zonder toestemming van Nederma niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 
Artikel 12​ - Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Voor zover van toepassing wordt de werking van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten.
3. De rechter in de vestigingsplaats Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Nederma het recht om een geschil over eigendom voor te leggen aan de bevoegde rechter van het land waarin het goed zich bevindt.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13​ - Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 10024788.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
3. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
4. Niets uit deze voorwaarden mag op welke wijze dan ook schriftelijk, elektronisch en/of mondeling worden gekopieerd en/of verveelvoudigd en/of op welke wijze dan ook worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van Nederma.  
 
 

Speciaal voor u geselecteerd: